Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Service By Dirk

Service By Dirk
8381AR te Vledder
KvK: 84594586


Opdrachtgever:
De wederpartij van Service By Dirk


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Service
By Dirk en een opdrachtgever waarop Service By Dirk deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Service By Dirk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 3. Specifieke bepalingen betreffende de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Service By Dirk tijdig beschikt over:
- De benodigde volgens de overeenkomst aangegeven aangeleverde materialen bij de start
van de werkzaamheden.
- De benodigde zorg voor vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen.
- Alle gegevens waarvan Service By Dirk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Service By Dirk zijn werkzaamheden ongestoord
kan uitvoeren op het overeengekomen tijdstip en of gedurende de overeengekomen periode.
3. De opdrachtgever is steeds en voor eigen rekening verantwoordelijk voor het verkrijgen
van (overheids) subsidies of uitkeringen.


Artikel 4. Offertes
1. De door Service By Dirk gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14
dagen, tenzij anders aangegeven. Service By Dirk is slechts aan offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen de vervaldatum wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede eventuele
andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld
verzend- en administratiekosten of het huren van werkmiddelen worden in de offerte vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 5. Voorrijkosten
Service By Dirk rekent voorrijkosten welke vooraf aangegeven zullen worden.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. Service By Dirk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Service
By Dirk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Service By Dirk, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de
opdrachtgever.
4. Service By Dirk is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:
- Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover Service By Dirk deze kent of
redelijkerwijs behoort te kennen;
- Onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
- Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
- Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering
van het werk aan Service By Dirk openbaren en Service By Dirk ter zake deskundig moet
worden geacht.
5. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Service By Dirk zijn werkzaamheden tijdig en
deugdelijk kan verrichten.
6. Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is
hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
7. De opdrachtgever vrijwaart Service By Dirk voor schade veroorzaakt door:
– Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens;
– Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht;
– Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld.


Artikel 7. Contractduur; uitvoeringstermijn
1.De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Service By Dirk de opdrachtgever in kennis te
stellen hierover.
3. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij Service By Dirk binnen 5 werkdagen
hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.


Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Service By Dirk zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal Service By Dirk de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Service By Dirk daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.


Artikel 10. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd van deze voorwaarden behoudt Service By Dirk zich de rechten en
bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Service By Dirk verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Service By
Dirk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Service By Dirk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 11. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet Service By Dirk hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal
Service By Dirk het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal Service By Dirk ingrijpen, ook in
het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die Service By Dirk moet maken in verband met een complicatie,
die naar het oordeel van Service By Dirk onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter
beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en
minder werk opdragen.


Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Service By Dirk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
- Na het sluiten van de overeenkomst aan Service By Dirk ter kennis gekomen omstandigheden
geven Service By Dirk goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen
zal voldoen;
- Indien Service By Dirk de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- In de genoemde gevallen is Service By Dirk bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één
en ander onverminderd het recht van Service By Dirk schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden direct na oplevering van de klus per bankoverschrijving of
binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar
opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren,
kilometervergoeding en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door
opdrachtgever uiterlijk 7 dagen na factuurdatum betaald worden.
3. Service By Dirk hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij
anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft Service By Dirk het recht
om het werk op te schorten.
5.Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
de vorderingen van Service By Dirk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Service
By Dirk onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 14. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
• 1. over de eerste € 3.000,- 15%
• 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
• 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
• 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
2. Indien Service By Dirk aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.


Artikel 15. Annulering
1. Annuleren van de opdracht door de opdrachtgever dient uiterlijk 48 uur voor de afspraak schriftelijk of per telefoon
gedaan te worden, Service By Dirk brengt bij niet nakomen de helft van het afgesproken tarief
in rekening bij de opdrachtgever. Indien er sprake is van een uurtarief en zal een een halve dag (4 uur) in rekening gebracht worden.


Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Service By Dirk te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Service By Dirk ter zake de betreffende, de
vorige en volgende gelijksoortige leveranties ter zake door Service By Dirk verrichte of te
verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen Service By Dirk
jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn
verbintenissen jegens Service By Dirk heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van Service By Dirk blijven in eigendom van Service By Dirk.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Service By Dirk is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal
op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de
opdrachtgever.
2. Service By Dirk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Service By Dirk is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
3. Service By Dirk is niet aansprakelijk voor de staat en kwaliteit van het door de
opdrachtgever aangeschafte materiaal.
4. Indien Service By Dirk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
- De aansprakelijkheid van Service By Dirk, voor zover deze door zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering.
- Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Service By Dirk beperkt tot de
factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
- In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over
de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Service By Dirk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6. Service By Dirk is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal)
functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).


Artikel 18. Gebreken; klachttermijnen, garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5
werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te
worden gemeld aan Service By Dirk.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Service By Dirk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Service By Dirk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.
4. Service By Dirk garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen,
tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens Service
By Dirk .
3. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende
opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige
betaling van alle opeisbare bedragen.


Artikel 19. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever
het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in
redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde
gebrek heeft Service By Dirk het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het
teveel opgeschorte bedrag.


Artikel 20. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar
omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Service By Dirk geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Service By Dirk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. Service By Dirk heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Service By Dirk zijn verbintenis had moeten
nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Service By Dirk opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Service By Dirk niet
mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Service By Dirk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk
contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.


Artikel 21. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


Artikel 22. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Service By Dirk en de opdrachtgever is het Nederlands recht
van toepassing.